Gerasim Zelić


(Žegar, Obrovac, 1752 -  Budim, 1828)

Bio je kaluđer i arhimandrit u manastiru Krupi, te episkopski vikar u Dalmaciji
i Boki Kotorskoj. Bio je dva puta pritvoren, jedanput u Budimu, a jedanput u Beču.
Napisao autobiografiju po uzoru na Dositeja Obradovića. Na interesantan način je opisao život i prilike u Dalmaciji tog vremena. Djelo: Žitije Gerasima Zelića,
u tri knjige, izdanje SKZ-a, Beograd, 1897-1900.
  

No comments:

Post a Comment